O nas

Ribiška družina Črnomelj je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile zaradi varstva okolja, ribolova in upravljanja ribiških okolišev ter zaradi varovanja voda in vodnih in obvodnih ekosistemov in zaradi športno rekreativne dejavnosti. RD je pravna oseba zasebnega prava vpisana v register društev pri Upravni enoti Črnomelj. Ribiška družina Črnomelj gospodari v južno – kočevsko belokranjskem ribiškem območju z črnomaljskim in viniškim ribiškim okolišem.

Prvi začetki organiziranega ribištva v Beli krajini, kar štejemo tudi za ustanovno leto ribiške družine Črnomelj, segajo v leto 1913, ko je bila ustanovljena z namenom organizacije ribičev in uvedbe pravil pri izvajanju ribolova.

Organi RD Črnomelj, ki delujejo v skladu z zakonom o društvih so:

  • zbor članov
  • upravni odbor
  • nadzorni odbor
  • disciplinsko sodišče
  • disciplinski tožilec

Upravljanje in vodenje ribiške družine poteka po demokratičnih načelih. Najvišji organ je zbor članov, izvršilni pa upravni odbor.

Na zborih člani razpravljajo in odločajo  o vseh vprašanjih, o katerih se v skladu s statutom RD Črnomelj na zboru razpravlja in o njih sprejemajo svoja stališča. Redne seje zbora članov sklicuje upravni odbor enkrat letno, najkasneje v 90-tih dneh po izteku koledarskega leta. Podrobnejša določila o delu zbora članov lahko ureja Poslovnik o delu zbora članov.

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ družine, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi delo družine med dvema zboroma članov.. Šteje najmanj 7 članov, sestavljajo pa ga predsednik družine, ki je tudi predsednik UO, tajnik in gospodar družine ter 4 izvoljeni člani (24. člen statuta RD Črnomelj). Za posamezna delovna področja UO ustanovi stalne in občasne komisije in imenuje njihove predsednike.

Ribiška družina Črnomelj izvaja ribiško upravljanje v Črnomaljskem in Viniškem ribiškem okolišu na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih je sklenila z Republiko Slovenijo, z veljavnostjo do 31.12. 2038. Upravljanje z vodami poteka v skladu z veljavnim ribiško-gojitvenim načrtom. RD Črnomelj upravlja z 350 ha vodnih površin in sicer v viniškem ribiškem okolišu z reko Kolpo od jezu v vasi Dol do mostu v vasi Žuniči, z Dolskim potokom, ki ima status R3 in je ribolov tam prepovedan. V črnomaljskem okolišu z reko Kolpo od mostu v vasi Žuniči do jezu v vasi Krasinec, reko Lahinjo od izvira do Švajgerjeve žage v vasi Vranoviči, ter z reko Dobličico v celoti,